Tüketici Davranışlarını Etkileyen 3 Temel Faktör Nelerdir?

0
4

Tüketici Davranışlarını Etkileyen 3 Temel Faktör Nelerdir?

Günümüzde yoğun rekabet ortamında başarılı olmak için çabalayan birçok işletme bulunmaktadır. Başarılı olabilmek için tüketicilerinin davranışlarını etkileyebilmeleri çok büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin temel amaçları kar elde edebilmektedir. Bu anlamda tüketici davranışlarını etkileyebilmeli ve yönlendirebilmelidir.

Tüketici davranışlarında doğru reaksiyonlar yaratabilmek için tüketiciyi iyi tanımak gerekmektedir. Tüketicinin davranışlarını etkileyen belirli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri doğru anlayıp, analiz edebilmemiz durumunda tüketicileri de etkileyebilmemiz kolaylaşacaktır. Yani tüketicinin davranışlarını etkileyen faktörleri doğru analiz edebilir ve doğru planlamayı gerçekleştirirsek hedeflerimize daha etkili biçimde ulaşabiliriz.

Sosyal Faktörler

Bunlardan başlıcaları: kültür ve alt kültür, sosyal sınıf, referans grupları, roller ve ailedir.

Kültür ve alt kültür: kişilerin istek ve arzularının temel nedeni ya da belirleyicisi olan kültür insanlığın yarattığı değer sisteminin, örf, adet, ahlak, tutum, inanç, davranış, sanat ve bir toplumda paylaşılan diğer sembollerin karışımıdır. Kültürel faktörler günlük yaşantımızın önemli kısmını oluşturduğu için satın alma kararlarını etkiler.

Sosyal sınıf: karmaşık bir kavram olup, bir toplumun aynı değerleri aynı ilgileri, hayat tarzını ve davranış biçimi olarak ifade edilebilir. Sosyal sınıf ayırımı pazarlamada alanında özellikle Pazar bölümlendirmede yararlı olmaktadır.

Referans grupları: Tüketicinin tutumlarını, fikirlerini ve değer yargılarını etkileyen herhangi bir insan topluluğu referans gruptur. Örnek almak ve taklit etme gibi bir olgudur.

Roller ve aile: Arkadaş, öğrenci, iş veren, anne-baba gibi kişinin çeşitli rolleri genel olarak davranışlarını etkilediği gibi satın alma davranışını da etkilemektedir. En önemlisi kişinin doğduğu andan itibaren ailesinden etkilenmesidir.

Psikolojik Faktörler

Kişinin kendi içerisinde yer alan ve onu harekete geçiren faktörlere psikolojik faktörler denir. Bunları şu şekilde adlandırabiliriz; motivasyon, algılama, öğrenme, tutum ve inançlar, kişilik.

Motivasyon: Kişinin davranışlarının altında yatan etkendir. Motivasyon harekete geçmemizi sağlayan güçtür. Kişinin bir takım iç ve dış kaynaklardan beslenerek harekete geçmesidir.

Algılama: İki kişi aynı olay veya durum hakkında farklı fikir ve düşüncelere sahip olabilir. Aynı olayı ayrı olarak algılayabilir ve yorumlayabilirler. Algılama bir olay veya nesnenin varlığı üzerinde duyular yolu ile bilgi edinmektedir.

Öğrenme: Kişinin bilgi ve tecrübelerinden kaynaklı olarak davranış değişiminden oluşur. İnsan beyni kapalı bir kutudur. Kutuya belirli uyarıcılar girer ve kutunun içindeki bazı aksiyonlar sonucuyla davranış şekilleri doğar.

Tutum ve İnançlar: Tüketicinin algılamalarını ve davranışlarını doğrudan etkileyen tutum, kişinin bir fikre, bir nesneye ya da bir sembole ilişkin olumlu veya olumsuz duygularını ifade eder, inanç ise kişisel deneye veya dış kaynaklara dayanan doğru veya yanlış bilgileri ve görüşleri kapsar.

Kişilik:  İnsanın kendine özgü biyolojik ve psikolojik özelliklerinin tamamını kapsar.

Kişisel Faktörler

Demografik Faktörler: Yaş, cinsiyet, medeni hal, gelir seviyesi, eğitim ve meslek gibi bireysel karakteristik niteliklerdir. Bu detaylar kişinin satın alma kararlarını büyük ölçüde etkiler.

Durumsal Faktörler:  Tüketicinin satın alma kararı verirken mevcut olan şartlar veya durumlardır. Bazen satın alma kararı ani olarak ortaya çıkan bir durumdan kaynaklanabilir.